D'Alembert on streak

流程图 - 轮盘赌系统


点击进入变焦的流程图
D'Alembert on streak - 流程图 dot
D'Alembert on streak - 流程图 twopi
D'Alembert on streak - 流程图 circo
D'Alembert on streak - 流程图 neato
+上的胜利x 设置平衡参考y 重置 +上的胜利z 复位最初的政变P 暂停